Opóźnienia w decyzjach administracyjnych - prawnik Łódź

Zgodnie z przepisami, organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Co to oznacza w praktyce? Jeśli sprawa może zostać załatwiona (na przykład poprzez wydanie decyzji administracyjnej) w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane organowi z urzędu, powinien on wydać rozstrzygnięcie natychmiast. Przykładowo, od ręki następuje wydanie numeru REGON czy zaświadczenia o braku obowiązku uiszczania podatku od spadków i darowizn.  Jeśli konieczne jest  przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. W postępowaniu uproszczonym sprawa powinna zostać załatwiona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca W wypadku, gdy sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, organ może wydłużyć czas jej załatwienia. Ma jednak obowiązek poinformować o tym stronę wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Co jednak, jeśli mimo upływu terminów sprawa nadal nie została załatwiona?

Bezczynność i przewlekłość

Jeśli decyzje administracyjne nie są wydane w terminie, mamy do czynienia z bezczynnością lub przewlekłością. Bezczynność ma miejsce w sytuacji, w której mimo upływu terminów sprawa w ogóle nie została załatwiona. Przewlekłość ma natomiast miejsce wówczas, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Zarówno w wypadku bezczynności jak i przewlekłości, strona może wnieść ponaglenie.

Do kogo?

Ponaglenie składa się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, a jeśli takiego organu nie ma – wyłącznie do organu prowadzącego postępowanie.

Podczas gdy w przypadku sądów sprawa jest prosta – nad sądem rejonowym wyszy jest sąd okręgowy, a nad okręgowym – apelacyjny, w przydku organów administracji organ wyższego stopnia jest bardziej skomplikowanym zagadnieniem.

Organami wyższego stopnia są bowiem:

  • w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego (np. nad prezydentem, burmistrzem czy wójtem) - samorządowe kolegia odwoławcze,
  • w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie,
  • w stosunku do innych organów - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
  • w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością

- chyba, że ustawy szczególne stanowią inaczej i w danej sytuacji inny organ ma charakter organu wyższego stopnia. Należy zatem szczególnie starannie sprawdzić, gdzie należy kierować ponaglenie. Hierarchia ta jest równie istotna przy składaniu odwołań i zażaleń, jednakże w ich treści obowiązkowo powinno znajdować się pouczenie, do jakiego organu należy wnosić środek zaskarżenia.

Jak długo po ponagleniu?

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania wraz z niezbędnymi dokumentami z akt sprawy. Ma również obowiązek ustosunkować się do treści i uzasadnienia ponaglenia. Ponaglenie musi zostać rozpatrzone w terminie kolejnych siedmiu dni.

Rozpatrując ponaglenie organ w pierwszej kolejności stwierdza, czy doszło do bezczynności lub przewlekłości. Jeśli tak, to  zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do jej załatwienia, wyznaczając termin  (jeżeli postępowanie jest niezakończone). Zarządza również wyjaśnienie takiej sytuacji przyczyn i ustalenie osób winnych.

Marta Sobczak

Radca prawny działający w Łodzi. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obsłudze podmiotów gospodarczych oraz zagadnieniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach rozwodowych, pracowniczych i odszkodowawczych. 

Komentarze

Ostatnio na blogu