Niewypłacalność oraz upadłość biura podróży – jakie roszczenia przysługują turystom

Dla klientów biura podróży, które złożyło oświadczenie o niewypłacalności oznacza to, że biuro nie jest w stanie wywiązać się z zawartych z turystami umów o udział w imprezach turystycznych, zarówno tych, które trwają, jak również tych, które jeszcze się nie rozpoczęły.

Co robić, gdy biuro podróży ogłosi niewypłacalność ? Z kim się kontaktować ? Kto pokryje koszty powrotu podróżnego do kraju ? Jakie roszczenia przysługują klientom biura podróży w związku z przerwanym lub nieodbytym urlopem ?

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystyczny powinien posiadać obowiązkowe zabezpieczenia finansowe na wypadek niewypłacalności w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub umowy o turystyczny rachunek powierniczy, które mają pokrywać:

  1. koszty kontynuacji imprezy turystycznej lub koszty powrotu do kraju – kiedy do ogłoszenia niewypłacalności przez biuro podróży doszło podczas realizacji imprezy turystycznej,
  2. zwrot całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną – kiedy w wyniku niewypłacalności biura podróży pobyt klienta na imprezie turystycznej nie doszedł do skutku lub uległ skróceniu.

Organem, do którego należy się zwrócić w przypadku pobytu podróżnego w momencie ogłoszenia niewypłacalności poza granicami kraju, jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę biura podróży, który prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli biuro podróży nie zapewni tego powrotu.

Roszczenia o zwrot całkowitej lub częściowej wpłaty za niezrealizowaną przez biuro podróży wycieczkę należy kierować bezpośrednio do gwaranta.

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Turystom poszkodowanym niewypłacalnością biura podróży przysługuje również roszczenie o zadośćuczynienie za zmarnowany urlop, bowiem podróżny jest pozbawiony wtedy, całkowicie lub częściowo, wypoczynku, relaksu i spokoju, na który liczył, kupując wycieczkę. Powyższe roszczenie zostało już jednoznacznie potwierdzone w orzecznictwie Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 79/10).

 

 

Marta Sobczak

Radca prawny działający w Łodzi. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obsłudze podmiotów gospodarczych oraz zagadnieniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach rozwodowych, pracowniczych i odszkodowawczych. 

Komentarze

Ostatnio na blogu