Zawieszenie działalności gospodarczej

Wielu przedsiębiorców uznaje pandemię koronawirusa za prawdziwy koszmar, gdy chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. W wielu branżach odnotowano znaczne spadki dochodów. Dla wielu przedsiębiorców ratunkiem jest decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

W przypadku przejściowych problemów zawieszenie dzialalności jest dobrą alternatywą dla wniosku o ogłoszenie upadłości firmy. Działalność gospodarczą można zawiesić w dowolnym terminie z dowolnego powodu (takim jak obecna sytuacja epidemiologiczna). To przedsiębiorca decyduje o długości trwania zawieszenia, niemniej okres ten nie może być krótszy niż 30 dni. Ważne jest to, że zawieszenie działalności może pokrywać się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG) lub Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS), ale nie musi. Można podać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku, przy czym datę wcześniejszą może wskazać tylko przedsiębiorca wpisany do CEIDG.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Uprawnionym do zawieszenia działalności może być każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG lub KRS. Należy pamiętać o tym, że zawieszenia będzie możliwe tylko w przypadku, w którym przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników na:

  • umowę o pracę,
  • zasadzie powołania, wyboru, mianowania,
  • spółdzielczą umowę o pracę,

lub gdy zatrudnione osoby przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Okres zawieszenia

Jak wspomniano wcześniej, minimalny czas zawieszania to 30 dni. Maksymalna długość nie została określona; przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność na czas nieokreślony W przypadku, w którym firma wpisana jest do KRS, maksymalny czas zawieszenia działalności wynosi 24 miesiące.

Co więcej?

W trakcie trwania zawieszenia działalności gospodarczej nie można osiągać przychodów z bieżącej działalności gospodarczej. Zwalnia się również przedsiębiorcę z obowiązku zapłaty zaliczek na PIT oraz nie trzeba składać deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, który pokrywa się z terminem zawieszenia.  Zawieszenia zwalnia przedsiębiorcę, który nie zatrudnia pracowników od obowiązku składania deklaracji podatkowej oraz od opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS).

Co w przypadku, gdy nie możemy wyjść z miejsca zamieszkania ze względu na kwarantannę lub chwilowe zamknięcie urzędu?

Aby zawiesić działalność gospodarczą należy złożyć do CEIDG formularz CEIDG-1. Na złożenie formularza istnieją 2 sposoby. Można złożyć go w siedzibie urzędu bądź wypełnić go drogą elektroniczną poprzez stronę internetową CEIDG gdzie zależy się zarejestrować. Damy formularz należy podpisać elektronicznie. Można to zrobić 2 sposobami:

  • za pomocą bankowości elektronicznej,
  • profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Po tym wniosek CEIDG-1 automatycznie przesyłany jest do ZUS, GUS i urzędu skarbowego.

Trudniej wygląda sytuacja podmiotów wpisanych do KRS (spółek prawa handlowego). Tutaj bowiem niezbędne jest podjęcie uchwały o zawieszeniu działalności (przez wspólników spółki osobowej lub zarząd spółki kapitałowej). W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały trzeba zgłosić zawieszenie działalności do KRS. Złożenie wniosku w sądzie rejestrowym wolne jest od opłaty sądowej. Dokumenty należy złożyć na piśmie, jednakże można uczynić to przez pełnomocnika.

 

Marta Sobczak

Radca prawny działający w Łodzi. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obsłudze podmiotów gospodarczych oraz zagadnieniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach rozwodowych, pracowniczych i odszkodowawczych. 

Komentarze

Ostatnio na blogu