Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że Państwa dane osobowe – takie jak imię i nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail - będą przetwarzane i administrowane przez  Sobczak Maciejewska Zając Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 1C lok. 8, 90-448 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000688415, NIP: 7252213526, REGON: 367858052 do celów związanych ze świadczeniem na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi świadczenie usług. Ewentualne późniejsze wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zasadność ich przetwarzania przed jej wycofaniem.

Posiadają Państwo prawo do:
1/  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  
2/ sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, 
3/ żądania ograniczenia  przetwarzania swoich danych osobowych,
4/ cofnięcia  zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
5/ przenoszenia  swoich danych osobowych, 
6/ wniesienia  sprzeciwu  wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
7/ wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli  Państwa zdaniem   przetwarzanie   danych   osobowych   narusza   przepisy.

Informujemy, że niektóre z powyższych uprawnień mogą być ograniczone przez obowiązując przepisy. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Państwa dane nie podlegają profilowaniu, a zatem nie są na nich dokonywane zautomatyzowane operacje polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.