Ogłoszenie upadłości firmy
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Ogłoszenie upadłości firmy

Prowadzisz własne przedsiębiorstwo i jesteś zadłużony? W zakresie usług świadczonych w naszej Kancelarii w Łodzi znajduje się pomoc prawna w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. Profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem podchodzimy do problemów prawnych naszych Klientów. Dbamy przede wszystkim o ich interes, dążąc łagodnego i szybkiego rozwiązania każdej sprawy.

  • Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy
  • Zawarcie układu w upadłości
  • Postępowanie likwidacyjne
  • Postępowanie restrukturyzacyjne
  • Zgłoszenie wierzytelności

Zaufali nam
Często zadawane pytania

Potrzebujesz informacji dotyczących ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy? Zapoznaj się z pytaniami, które najczęściej zadają Klienci naszej Kancelarii. Jeśli nadal masz wątpliwości, zapraszamy do kontaktu osobistego.

Upadłość może ogłosić każdy przedsiębiorca. Mogą to zrobić również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem (w tym partnerzy spółki partnerskiej). Są również podmioty, które upadłości ogłosić nie mogą. Są to: Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy oraz utworzone w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą, osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej, uczelnie, a także fundusze inwestycyjne.

Upadłość ogłaszana jest w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przez dłużnika przekracza 3 miesiące, to domniemywa się, że jest on niewypłacalny. Jeśli chodzi o dłużnika będącego osobą prawną (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną), to jest on niewypłacalny również wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się dłużej niż 24 miesiące.

Wniosek o ogłoszenie upadłości ma obowiązek zgłosić dłużnik. Powinien to zrobić nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Jeśli natomiast dłużnikiem jest osoba prawna, wówczas obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania (samodzielnie lub łącznie z innymi osobami). Jeśli został ustanowiony zarząd sukcesyjny, wówczas obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na zarządcy sukcesyjnym.

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, to członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może jednak uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. Członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie upadłościowe to postępowanie sądowe, którego celem jest zaspokojenie wierzycieli niewypłacalnego dłużnika w jak najwyższym stopniu. Ogłoszenie upadłości wiąże się z tym, że majątek dłużnika staje się masą upadłości. Służy ona zaspokojeniu wierzycieli. Likwidacją masy upadłości zajmuje się syndyk, który nadzorowany jest przez sędziego-komisarza. Najczęściej upadłość wiąże się więc z likwidacją przedsiębiorstwa. Pomiędzy wierzycielami, a dłużnikiem może być jednak zawarty układ, który pozwoli na kontynuację działalności przedsiębiorcy. Propozycje układowe może zgłosić sam upadły, każdy z wierzycieli oraz syndyk. Dzięki zawarciu układu w upadłości, likwidacja masy upadłościowej zostanie zatrzymana. Układ taki wymaga jednak zatwierdzenia go przez sąd.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu