Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Potrzebujesz porady prawnej z zakresu dziedzin takich jak prawo pracy czy prawo ubezpieczeń społecznych? Nasza Kancelaria w Łodzi oferuje profesjonalne usługi prawne w tym zakresie. Sprawę każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Naszym celem jest szybkie i łagodne rozwiązanie każdego problemu prawnego.

  • Prawo pracy
  • Nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy
  • Mobbing
  • Odszkodowania i odprawy
  • Ubezpieczenia społeczne
  • Dochodzenie emerytury lub renty od ZUS i KRUS
  • Odwołania od decyzji ZUS i KRUS
  • Reprezentacja przed sądem pracy

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Masz wątpliwości dotyczące spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych? Zapoznaj się z odpowiedziami na pytania, które często zadają Klienci naszej Kancelarii. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do osobistego kontaktu.

Pracownik może zażądać przywrócenia do pracy w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, a także gdy pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa o rozwiązywaniu umowy o pracę w tym trybie. Sąd pracy może jednak nie uwzględnić żądania pracownika, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. Wówczas sąd orzeka jedynie o odszkodowaniu. Nie dotyczy to jednak pracowników objętych ochroną przedemerytalną, ochroną związaną z macierzyństwem oraz ochroną przewidzianą w przepisach szczególnych, chyba że pracodawca ogłosi upadłość lub likwidację. Jeśli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a pracodawca rozwiązał ją z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął już termin, do którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. Pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie również wtedy, gdy pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia. Odszkodowanie przysługuje wówczas w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia. Radca prawny lub adwokat z naszej Kancelarii udzielą w tym zakresie profesjonalnej pomocy prawnej.

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi 80 % wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy, spowodowany chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną. Świadczenie to przysługuje za okres niezdolności do pracy, trwający łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwający łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku kiedy niezdolność do pracy była spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo chorobą przypadającą w czasie ciąży, pracownikowi przysługuje nie 80, ale 100 % wynagrodzenia. Pracownik zachowuje prawo do 100 % wynagrodzenia również wtedy, gdy jego czasowa niezdolność do pracy spowodowana jest koniecznością poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów. Jeśli czas niezdolności do pracy jest dłuższy niż przewidziane odpowiednio 33 lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi w okresie, w którym trwa jego niezdolność do pracy. Maksymalny czas przysługiwania zasiłku chorobowego to 182 dni, a w przypadku kiedy niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży – 270 dni.

Jeśli pracownik ze swojej winy wyrządził szkodę pracodawcy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ponosi odpowiedzialność materialną. Odpowiedzialność ta nie jest jednak nieograniczona. Po pierwsze, pracownik odpowiada w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Po drugie, jeśli szkoda została wyrządzona nieumyślnie, odszkodowanie nie może przewyższać równowartości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody (za szkodę wyrządzoną umyślnie pracownik odpowiada w pełnej wysokości). Po trzecie, pracownik nie będzie ponosił odpowiedzialności w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniła się do powstania albo zwiększenia szkody.

Pracownik odpowiada  w pełnej wysokości za szkodę powstałą w mieniu, które powierzono mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Może jednak uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeśli udowodni, że szkoda powstała z przyczyn niezależnych od niego (w szczególności, jeśli powstała ona wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia).

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu