Prawo pracy
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Prawo pracy Łódź

Chcesz wyegzekwować odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy? A może doświadczyłeś mobbingu lub dyskryminacji? Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w tym zakresie. Prawo pracy to jedna z dziedzin, w których się specjalizujemy – posiadamy w tych kwestiach duże doświadczenie, a do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny i profesjonalny. 

 • Nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy
 • Mobbing
 • Odszkodowania i odprawy
 • Reprezentacja przed sądem pracy

Prawo pracy to zbiór norm regulujących prawa i obowiązki podmiotów stosunku pracy, pracownika i pracodawcy. Z prawem pracy mamy styczność każdego dnia, zatem znajomość choćby podstawowych przysługujących obu stronom praw jest niezbędna. Źródłem prawa pracy w Polsce jest:

 • Kodeks pracy i akty wykonawcze wydane na jego podstawie
 • inne ustawy i akty wykonawcze wydane na ich podstawie określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
 • postanowienia układów zbiorowych pracy
 • inne porozumienia zbiorowe
 • regulaminy, statuty określających prawa i obowiązki stron stosunków pracy.

Gdy któreś z praw pracownika lub pracodawcy zostaje naruszone, a strony stosunku pracy nie mogą osiągnąć porozumienia, można wystąpić do sądu z jednym roszczeń przewidzianych w prawie pracy.  Pracownicy i pracodawcy, najczęściej dochodzą swoich praw na tle sporów dotyczących:

 • umów o pracę - w kwestiach wynagrodzeń, odszkodowań,
 • rozwiązania umowy o pracę - wadliwe rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę, przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne,
 • urlopów wypoczynkowych - wypłata należnego ekwiwalentu, 
 • ochrony pracy kobiet i rodzicielstwa,
 • wyrządzonej przez pracownika szkody w mieniu pracodawcy,
 • naruszenia zakazu konkurencji w czasie pracy lub po ustaniu stosunku pracy. 

Spory z zakresu spraw pracowniczych rozpatrywane są przez m.in. komisje pojednawcze i sądy pracy (sąd właściwy dla siedziby pozwanego, sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana lub sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy). Wniosek do sądu pracy może wnieść pracownik, pracodawca, organizacje społeczne oraz inspektorzy pracy. 

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Potrzebujesz informacji dotyczących spraw z zakresu prawa pracy? Przeczytaj odpowiedzi na pytania, które często zadają Klienci naszej Kancelarii. Jeśli nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z nami osobiście. Radca prawny lub adwokat udzieli pomocnych wskazówek.

Umowę o pracę bez wypowiedzenia może rozwiązać zarówno pracodawca, jak i pracownik. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia zarówno z winy pracownika, jak i bez jego winy. 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeśli pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, popełni w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku (jeśli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem), a także wtedy, gdy pracownik z własnej winy utraci uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Pracodawca może jednak rozwiązać w ten sposób umowę o pracę tylko w ciągu miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż trzy miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy), albo dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową). Pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn, jeżeli trwa ona dłużej niż 1 miesiąc. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić również po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny jego nieobecności. 

Pracownik może bez wypowiedzenia rozwiązać umowę o pracę, jeśli wydane zostanie orzeczenie lekarskie, które stwierdza szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, ale tylko wówczas, gdy pracodawca w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim nie przeniesie go do innej pracy (która będzie odpowiednia ze względu na jego stan zdrowia oraz kwalifikacje zawodowe). Pracownik może również rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę to np. mobbing, notoryczne spóźnianie się wypłatą wynagrodzenia lub brak zapłaty wynagrodzenia. 

Pracownik powinien złożyć oświadczenie w formie pisemnej, a w nim zawrzeć przyczynę, która uzasadnia rozwiązanie umowy. W naszej Kancelarii w Łodzi udzielamy porad prawnych w tego typu sprawach.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu