Reprezentacja przed sądem
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Reprezentacja przed sądem

Potrzebujesz profesjonalnego pełnomocnika? Prawnicy z naszej Kancelarii w Łodzi oferują pomoc prawną w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i handlowego, a także prawa administracyjnego oraz karnego. Zajmujemy się również reprezentacją naszych Klientów w sprawach dotyczących przedsiębiorców, np. w sprawach o roszczenia z rękojmi, o zapłatę czy o nienależyte wykonanie umowy. Gwarantujemy pełne zaangażowanie w sprawę każdego Klienta.

  • Reprezentacja przed sądem
  • Sporządzanie pism procesowych

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Szukasz informacji dotyczących reprezentacji przed sądami? Przeczytaj odpowiedzi na pytania, które często zadają Klienci naszej Kancelarii. Jeśli nadal masz wątpliwości, zapraszamy do kontaktu osobistego.

Co do zasady strony oraz ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Sami możemy więc zdecydować, czy jesteśmy w stanie występować przed sądem bez pełnomocnika. Od tej zasady są jednak wyjątki. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje bowiem zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych, a w sprawach własności przemysłowej także przez rzeczników patentowych. Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji. Obowiązek ten w pewnych sytuacjach jest jednak wyłączony.

Przed sądem może nas reprezentować nie tylko radca prawny czy adwokat. W każdej sprawie cywilnej możemy być reprezentowani również przez m.in. małżonka, rodzeństwo, zstępnych, wstępnych oraz przez osoby pozostające z nami w stosunku przysposobienia, a nawet przez współuczestnika sporu. Kodeks postępowania cywilnego wymienia szereg sytuacji, w których pełnomocnikami mogą być także inne osoby. Warto jednak skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, dzięki któremu będziemy czuć się na sali sądowej (i nie tylko) bezpiecznie i pewnie. Profesjonalny pełnomocnik zna dobrze procedurę sądową, np. wie, kiedy następuje prekluzja dowodowa czy kiedy należy zgłosić zastrzeżenie do protokołu.

Pełnomocnictwo może być albo procesowe – bądź to ogólne, bądź do prowadzenia poszczególnych spraw – albo do niektórych tylko czynności procesowych. W przypadku pełnomocnictwa procesowego pełnomocnik jest upoważniony do działania w imieniu mocodawcy w całym postępowaniu rozpoznawczym, zabezpieczającym i egzekucyjnym. Z mocy samego prawa pełnomocnictwo procesowe obejmuje umocowanie do wszystkich czynności procesowych łączących się ze sprawą (nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jak też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy), wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji, udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu, zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa (jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie), a także do  odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej. Pełnomocnictwo do niektórych czynności procesowych nie jest pełnomocnictwem procesowym i obejmuje umocowanie tylko do tych czynności, które są wymienione w treści pełnomocnictwa.

Co do zasady pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W toku sprawy natomiast pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu