Sprawy administracyjne
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Sprawy administracyjne

Chcesz odwołać się od decyzji administracyjnej? A może złożyć skargę do sądu administracyjnego? W naszej Kancelarii w Łodzi świadczymy kompleksowe usługi prawnicze w tego typu sprawach. Dbamy indywidualnie o interes każdego Klienta, mając na celu pomyślne i szybkie rozwiązanie każdej kwestii. 

  • Decyzje administracyjne
  • Odwołania i zażalenia
  • Bezczynność i przewlekłość postępowania
  • Skarga do sądu administracyjnego

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Szukasz informacji z zakresu prawa administracyjnego? Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Klientów naszej Kancelarii pytania. Jeśli nadal masz wątpliwości, zapraszamy do osobistego kontaktu z nami.

Jeśli mamy zastrzeżenia do wydanej w naszej sprawie decyzji administracyjnej, możemy wnieść od niej odwołanie. Odwołanie takie wnosi się do właściwego organu odwoławczego, jednak robimy to za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Termin na wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej to 14 dni od dnia doręczenia nam tej decyzji. Może być jednak tak, że decyzja nie została doręczona, a tylko ogłoszona – wówczas odwołanie wnosimy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji. 

Odwołanie od decyzji organu administracji publicznej co do zasady nie musi zawierać szczegółowego uzasadnienia. Powinniśmy w odwołaniu dać wyraz temu, że nie jesteśmy zadowoleni z wydanej decyzji. Dla odwołującego korzystne jest jednak, aby w odwołaniu od decyzji administracyjnej zawrzeć uzasadnienie. 

Zażalenia wnosimy na postanowienia, które zostały wydane przez organ administracji publicznej w toku postępowania administracyjnego. Wnosi się je w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, a jeśli zostało ono tylko ogłoszone – w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia tego postanowienia.

O bezczynności organu administracji publicznej możemy mówić wówczas, gdy organ nie załatwił sprawy w terminie, który został przewidziany przez przepisy prawa. Natomiast przewlekłość postępowania to sytuacja, w której organ administracji publicznej prowadzi postępowanie dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie możemy wnieść, jeśli organ administracji publicznej dopuszcza się bezczynności lub przewlekłości postępowania. Wnosimy je do organu wyższego stopnia, ale za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. W przypadku kiedy nie istnieje organ wyższego stopnia, wówczas ponaglenie wnosimy do organu prowadzącego postępowanie.

Jeśli wyczerpaliśmy już wszystkie środki zaskarżenia, wówczas możemy wnieść skargę do sądu administracyjnego. Powinniśmy ją wnieść za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Termin na wniesienie skargi to 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie. Jeśli jednak wnosimy skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, wówczas możemy ją wnieść w każdym momencie po wniesieniu ponaglenia do odpowiedniego organu.

Skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego można wnieść od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Może ją wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców lub Rzecznik Praw Dziecka. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Skargę kasacyjną może oprzeć na dwóch podstawach – na naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub na naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Co do zasady skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że sporządza ją sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej RP albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem. Przymus adwokacko-radcowski nie obowiązuje również w sytuacjach, w których skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka, a także wtedy, gdy czynności w postępowaniu za organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub Skarb Państwa podejmowane są przez Prokuratorię Generalną RP. Skarga kasacyjna może być również w pewnych sprawach sporządzona przez doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu