Bezczynność i przewlekłość postępowania
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Bezczynność i przewlekłość postępowania

Organ administracyjny spóźnia się z załatwieniem Twojej sprawy? Prawnicy z naszej Kancelarii w Łodzi specjalizują się w sprawach dotyczących bezczynności organu oraz przewlekłości postępowania administracyjnego. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, mając na celu pomyślne oraz możliwie najszybsze jej rozwiązanie. 

  • Bezczynność organu administracji publicznej
  • Przewlekłość postępowania administracyjnego

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Szukasz informacji na temat przewlekłości postępowania bądź bezczynności organu administracyjnego? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych Klientów pytania. Jeśli nadal masz wątpliwości, zapraszamy do osobistego kontaktu.

Organy administracji publicznej mają obowiązek załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane te sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Załatwienie sprawy, która wymaga postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana, powinien być to czas nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania. Gdy natomiast chodzi o postępowanie odwoławcze, to sprawa powinna być załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania odwołania. W przypadku zaś postępowania uproszczonego sprawy powinny być załatwiane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania. 

W przypadku kiedy organ administracji publicznej nie załatwi sprawy w terminie, jest on zobowiązany zawiadomić o tym strony. W zawiadomieniu powinien podać przyczyny zwłoki oraz wskazać nowy termin załatwienia sprawy, a także pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia. Organ ma obowiązek takiego zawiadomienia nawet wówczas, jeśli zwłoka była spowodowana przyczynami niezależnymi od organu. 

Z przewlekłością postępowania administracyjnego mamy do czynienia, gdy organ administracji publicznej prowadzi postępowanie dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia, gdy organ nie załatwił sprawy w terminie przewidzianym przepisami prawa. 

Jeśli spotkamy się z bezczynnością organu administracji publicznej lub z przewlekłością postępowania administracyjnego, możemy wnieść ponaglenie. Powinno ono zawierać uzasadnienie. Należy je wnieść do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, a jeśli nie ma organu wyższego stopnia, to ponaglenie wnosimy do organu prowadzącego postępowanie. Prawnik z naszej Kancelarii udzieli w tym zakresie profesjonalnej pomocy prawnej.

Jeśli zostanie stwierdzona przewlekłość postępowania lub bezczynność organu administracyjnego, organ rozpatrujący ponaglenie zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając jednocześnie termin do jej załatwienia. Organ rozpatrujący ponaglenie może również zarządzić wyjaśnienie przyczyn oraz ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości. W razie potrzeby może także zarządzić podjęcie środków, dzięki którym można będzie zapobiec bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu