Decyzje administracyjne
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Decyzje administracyjne

Czekasz na rozstrzygnięcie Twojej sprawy administracyjnej albo chcesz wszcząć postępowanie administracyjne? Nasza Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego. Naszą pracę cechuje profesjonalizm oraz dbałość o każdy szczegół. Do sprawy każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny. 

  • Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej
  • Uzupełnienie/sprostowanie decyzji administracyjnej
  • Nadanie decyzji administracyjnej rygoru natychmiastowej wykonalności

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Masz wątpliwości dotyczące decyzji administracyjnych? Przeczytaj pytania, które najczęściej zadawane są przez Klientów naszej Kancelarii. Jeśli nie znalazłeś potrzebnych Ci informacji, zapraszamy do kontaktu osobistego. Adwokat lub radca prawny udzieli szczegółowych wskazówek.

Prawo administracyjne reguluje bardzo wiele sytuacji z naszego życia codziennego. Sprawą administracyjną będzie np. kwestia zmiany imienia czy nazwiska, uzyskanie pozwolenia na budowę czy chociażby zezwolenia na wycięcie drzewa. 

Decyzja administracyjna to podstawowa forma rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji publicznej. Decyzje najczęściej rozstrzygają daną sprawę co do jej istoty w całości lub w części. Mogą też w inny sposób rozstrzygać sprawę. Organ administracji publicznej wydaje również postanowienia. Wydawane są one w toku postępowania i co do zasady nie rozstrzygają o istocie sprawy.

Decyzja administracyjna powinna zawierać przede wszystkim oznaczenie organu administracji publicznej, datę jej wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, a także pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz pouczenie o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, a także  podpis pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji. Jeśli mamy do czynienia z decyzją, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego, organ administracji publicznej powinien zawrzeć w niej również inne elementy. Powinien on mianowicie pouczyć o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi, a także o wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji (jeśli mają one charakter stały) albo o podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym. Organ powinien również w takiej decyzji pouczyć o możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.

Jeśli chodzi o uzasadnienie faktyczne, to powinno ono przede wszystkim zawierać fakty, które organ administracji publicznej uznał za udowodnione, a także dowody, na których się oparł oraz przyczyny, z powodu których inne dowody organ uznał za niewiarygodne. Jeśli zaś chodzi o uzasadnienie prawne, to organ administracji publicznej powinien w nim zawrzeć wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji (wraz z przytoczeniem konkretnych przepisów prawa).

Organ administracji publicznej, wydając decyzję, może w pewnych przypadkach odstąpić od sporządzania uzasadnienia. Będzie tak np. wtedy, gdy decyzja w całości uwzględnia żądanie strony (nie dotyczy to jednak tych decyzji, które rozstrzygają sporne interesy stron, a także tych decyzji, które zostały wydane na skutek odwołania).

Uzupełnienie decyzji administracyjnej może nastąpić z urzędu albo na wniosek strony. Strona może zażądać uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Może to zrobić w ciągu 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję może odmówić takiego uzupełnienia, bądź uzupełnić decyzję. Obu tych czynności dokonuje w formie postanowień. Prawnicy z naszej Kancelarii w Łodzi udzielą w tym zakresie niezbędnych wskazówek. 

Organ administracyjny może nadać nieostatecznej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Może to zrobić zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony. Klauzula rygoru natychmiastowej wykonalności może być zawarta w samej decyzji, ale rygor taki może być nadany również już po wydaniu decyzji. Wówczas decyzja staje się wykonalna mimo, że nie jest jeszcze decyzją ostateczną. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia  gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu