Umowy
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Umowy - Usługi prawne Łódź

Chcesz zawrzeć umowę sprzedaży? A może Twój kontrahent nie wywiązuje się obowiązków zawartych w umowie? Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie zawierania umów, negocjowania ich warunków, a także egzekwowania praw wynikających z umów. Gwarantujemy rzetelne oraz dokładne podejście do każdej kwestii, mając na uwadze przede wszystkim interes Klienta.

  • Sporządzanie umów
  • Negocjowanie warunków umów
  • Zawieranie umów
  • Odstąpienie od umowy
  • Kara umowna
  • Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Masz pytania odnośnie postanowień zawartej przez Ciebie umowy? Sprawdź odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez Klientów naszej Kancelarii. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy do osobistego kontaktu.

Rozróżniamy dwa typy odstąpienia od umowy – typ ustawowy oraz typ umowny. Ustawowe odstąpienie od umowy to tzw. odstąpienie sankcyjne. Jeśli w przypadku zobowiązania z umowy wzajemnej jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania, druga strona może wyznaczyć jej dodatkowy termin do jego wykonania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie miała prawo do odstąpienia od umowy. Strona ta może również bez wyznaczania dodatkowego terminu, albo po jego bezskutecznym upływie, żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Jeśli zaś chodzi o umowne odstąpienie od umowy, to w umowie można zastrzec prawo do odstąpienia od niej. Zastrzeżenie takie powinno dawać prawo obu stronom umowy do odstąpienia od niej w ściśle określonym czasie. Wówczas odstąpić od umowy można poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia drugiej stronie umowy, bez potrzeby podawania przyczyny. 

W umowie można zastrzec, że odstąpienie od niej będzie możliwe tylko za zapłatą odpowiedniej sumy pieniężnej (tzw. odstępne). Wówczas odstąpienie od umowy będzie skuteczne jedynie wtedy, gdy będzie miało miejsce jednocześnie z zapłatą odstępnego. Porad prawnych w tym zakresie udzielają prawnicy z naszej Kancelarii w Łodzi.

Kara umowna jest to dodatkowe zastrzeżenie umowne, które przewiduje obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej w przypadku naruszenia zobowiązania (np. wykonania umowy po wyznaczonym do tego terminie). Jeśli zastrzeżemy w umowie karę umowną, strona, która nie wykona swoich obowiązków, bądź wykona je nienależycie, będzie zobowiązana zapłacić określoną sumę pieniężną bez względu na wysokość poniesionej przez drugą stronę szkody. Ważne jest jednak, że kara umowna może dotyczyć tylko zobowiązań niepieniężnych.

Może zdarzyć się, że przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem, albo wykończeniem dzieła do tego stopnia, że nieprawdopodobne jest to, żeby ukończył je w terminie oznaczonym w umowie. W takim przypadku zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie dzieła jeszcze przed upływem terminu do jego wykonania. 

Dający zlecenie (tzw. zleceniodawca) może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Jeśli jednak to zrobi, powinien jednocześnie zwrócić przyjmującemu zlecenie (tzw. zleceniobiorcy) wszelkie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. Poza tym dający zlecenie jest w takim przypadku zobowiązany także do tego, aby zapłacić przyjmującemu zlecenie przysługującą mu część wynagrodzenia, odpowiadającą dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien również naprawić szkodę. 

Darowizna może zostać odwołana w dwóch przypadkach. Po pierwsze, można odwołać darowiznę, jeśli darczyńca jeszcze przed jej wykonaniem popadł w niedostatek, np. uległ poważnemu wypadkowi. Po drugie, darowiznę (tym razem nawet już wykonaną) można odwołać w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego (np. kiedy bezpodstawnie odmówił on darczyńcy pomocy w chorobie).

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu