RODO
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

RODO Łódź

Przetwarzasz dane osobowe? Prawnicy z naszej Kancelarii w Łodzi świadczą kompleksowe usługi prawne dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie RODO. Gwarantujemy pełen profesjonalizm, dbałość o szczegóły, a przede wszystkim o interes każdego naszego Klienta.

  • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
  • Rejestr czynności przetwarzania
  • Rejestr kategorii czynności przetwarzania
  • Podpowierzenie
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • Incydent bezpieczeństwa
  •  Insektor ochrony danych osobowych
  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  • Polityka Bezpieczeństwa/Prywatności

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Szukasz informacji dotyczących RODO? Zapoznaj się z odpowiedziami na pytania, które najczęściej zadają Klienci naszej Kancelarii. Jeśli nadal masz wątpliwości, zapraszamy do osobistego kontaktu z nami.

RODO to Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej 27 kwietnia 2016 roku. Weszło ono w życie 25 maja 2018 roku i od tej pory jest stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Na gruncie RODO dane osobowe to informacje dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania, której te dane dotyczą. Rozporządzenie nie jest stosowane wobec danych osobowych, dotyczących osób zmarłych. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować, w szczególności na podstawie takiego identyfikatora, jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (np. numer PESEL), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. adres e-mail) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników, określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, społeczną, kulturową czy ekonomiczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzaniem danych osobowych możemy nazwać każdą czynność wykonywaną na danych osobowych od ich zebrania do zniszczenia. Przetwarzanie danych osobowych to ich utrwalanie, organizowanie, zbieranie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie, niszczenie. To wyliczenie ma charakter jedynie przykładowy. Każdą inną czynność wykonywaną na danych osobowych również traktujemy jako przetwarzanie tych danych.

Według RODO administrator danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów RODO. Według zasady rozliczalności ma jeszcze jeden ważny obowiązek – musi być w stanie wykazać przestrzeganie tych przepisów. Z obowiązku tego może się wywiązać np. poprzez sporządzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, w czym pomagają prawnicy z naszej Kancelarii.

Prawo do bycia zapomnianym to prawo przysługujące osobie, której dane osobowe dotyczą. Może ona żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych. Administrator natomiast ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, ale tylko wówczas, gdy zachodzi jedna z wymienionych w rozporządzeniu okoliczności. Musi to zrobić, jeśli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a także jeśli osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Obowiązek usunięcia danych osobowych spoczywa na administratorze także wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, a także jeśli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem oraz jeśli dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Administrator musi usunąć dane osobowe również wtedy, gdy zostały one zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu